Hydrauvision, gevestigd aan Buys Ballotstraat 14 te Schoondijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de wet daaraan stelt. In deze Privacyverklaring informeren wij u daarover.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door de volgende ondernemingen:

 • Hydrauvision Scheldemond BV, gevestigd te Schoondijke, KvK nummer 62110373
 • Hydrauvision IJmond BV, gevestigd te IJmuiden, KvK nummer 34048892
 • Hydrauvision Rijnmond BV, gevestigd te Dordrecht, KvK nummer 24341283
 • Hydrauvision NV, gevestigd te Zele (België), RPR nummer 91700 Gent, afdeling Brugge
 • Hydrauvision Raamsdonksveer BV, gevestigd te Raamsdonksveer, KvK nummer 32104181
 • Hydrauvision Systems BV, gevestigd te Schoondijke, KvK nummer 22045044
 • Hydrauvision Components BV, gevestigd te Dordrecht, KvK nummer 22055231
 • Hydrauvision Piping BV, gevestigd te Yerseke, KvK nummer 22045822
 • Hydrauvision Rental BV, gevestigd te Schoondijke, KvK nummer 22060350
 • Electrauvision BV, gevestigd te Heerenveen, KvK nummer 81397844

 

Door middel van deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn wij de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Via onze website www.hydrauvision.com verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hydrauvision verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat hier hoofdzakelijk om gegevens van zakelijke aard. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking
Hydrauvision verwerkt uw persoons- en bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • De afhandeling van uw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (zie het kopje ‘nieuwsbrief’)

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

Nieuwsbrief
Wij bieden vier keer per jaar een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan ons vakgebied, onze projecten en organisatie. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Een door u gegeven toestemming om de nieuwsbrief aan u te verzenden, kunt u altijd intrekken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies).

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) nooit aan Google.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de Avg omschreven rechten:

 • Recht op inzage: U kunt ons vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en beheren.
 • Recht op correctie: U kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden.
 • Recht op dataportabiliteit: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u te sturen en/of deze over te dragen aan een door u aangegeven instantie/organisatie.

 

U heeft derhalve het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hydrauvision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Indien u van een of meerdere rechten gebruik wil maken, kunt u daartoe aan ons een verzoek doen. U kunt uw verzoek sturen naar info@hydrauvision.com. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten.

Beveiliging
Hydrauvision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw gegevens hebben, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hydrauvision.com.

Autoriteit Persoonsgegevens
Hydrauvision stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacy- en cookieverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan ons melden. Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om dit aan te geven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

 

Wijzigingen in privacy- en cookieverklaring

Hydrauvision kan deze privacy- en cookieverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Website: hydrauvision.com
 • Adres: Buys Ballotstraat 7, 4507 DA, Schoondijke
 • Telefoon: 088-5747000
 • E-mail: info@hydrauvision.com